​_*-Nice line-*_
_मकान जले तो बीमा ले सकते हैं_

_सपने जले तो क्या किया जाए…_
_आसमान बरसे तो छाता ले सकते हैं_

_आँख बरसे तो क्या किया जाए…_
_शेर दहाड़े तो भाग सकते हैं_

_अहंकार दहाड़े तो क्या किया जाए…_
_काँटा चुभे तो निकाल सकते हैं_

_कोई बात चुभे तो क्या किया जाए…_
_दर्द हो तो गोली (medicine) ले सकते हैं_

_वेदना हो तो क्या किया जाये…_

Leave A Comment